|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4363/QĐ-UBND Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2023.

Chương trình nêu rõ các nội dung trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 liên quan đến: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; công tác hành chính và bổ trợ tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh; công tác thi đua - khen thưởng.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp, gồm: Chủ động nghiên cứu, rà soát hệ thống pháp luật; tham mưu hoàn thiện môi trường pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh; nghiên cứu, đề xuất tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật… Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tư pháp. Rà soát và kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những quy định ở các luật, nghị định, thông tư đang còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho những lĩnh vực còn yếu và thiếu của ngành Tư pháp và đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và Chương trình này xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật