|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 85/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định số 85/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2023 và thay thế Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định về quy trình xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm có 9 Chương, 55 Điều.

Quy định này điều chỉnh quy trình: Lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh; soạn thảo, thẩm định và trình dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện, thị xã, thành phố, HĐND xã, phường, thị trấn do UBND cùng cấp trình; quy trình xây dựng, ban hành quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Quy định này không điều chỉnh quy trình xây dựng các văn bản của HĐND và UBND không phải là văn bản QPPL.

Các nội dung khác liên quan đến trình tự xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND không được quy định trong Quy định này được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.

Điều khoản thi hành

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL được khen thưởng theo quy định pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo, xây dựng, ban hành văn bản QPPL không thực hiện đúng theo Quy định này và các quy định có liên quan tại Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP thì tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật