|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động thanh tra được tiến hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả

(binhdinh.gov.vn) - Trong năm 2022, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định” (Ảnh: noichinh.vn)

Hoạt động thanh tra trong năm 2022 được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, bám sát Kế hoạch thanh tra được duyệt; đồng thời thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm pháp luật. Tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là đối với các doanh nghiệp được hạn chế. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành công khai minh bạch, đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kết quả xử lý sau thanh tra, nhất là về kinh tế cao hơn so với chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ quy định. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc sai phạm; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 95 cuộc thanh tra hành chính tại 165 đơn vị. Qua đó, ban hành Kết luận thanh tra 82 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 17,6 tỷ đồng và 1.560.424 m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 11,8 tỷ đồng và 1.496.117 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 5,8 tỷ đồng và 64.307 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 39 tập thể và 44 cá nhân; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 02 vụ có dấu hiệu tội phạm. Bên cạnh đó, đã tiến hành 25 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN)  tại 36 đơn vị. Ngoài ra, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 10 cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra hành chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại 13 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 2.877 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 8.806 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; trật tự an toàn giao thông; quản lý, đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng; hoạt động khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 242 tổ chức và 861 cá nhân có vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 970 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 609 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 361 triệu đồng, ban hành 945 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 112 tổ chức và 833 cá nhân với số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Đặc biệt. các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước 5.313 triệu đồng, gồm 609/609 triệu đồng tiền vi phạm (đạt tỷ lệ 100%) và 4.704/4.973 triệu đồng tiền phạt xử lý vi phạm hành chính (đạt tỷ lệ 94,58%); các cơ quan có liên quan đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý khác về kinh tế với số tiền 361/361 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức Thanh tra được chú trọng. Đội ngũ công chức ngành Thanh tra của tỉnh giữ được phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của ngành.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2023, hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào mục tiêu: Thanh tra hành chính tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn có phát sinh những vấn đề bức xúc trong công tác quản lý nhà nước như: quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội... Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN.

Cùng với đó, thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực có phát sinh nhiều vi phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Qua thanh tra kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng chính sách, pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thu, thất thoát về cho Nhà nước; kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật