A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giai đoạn 2022 - 2026: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tinh giản 5% biên chế công chức và 10% số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước

(binhdinh.gov.vn) - Đó là mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện tinh giản 2.812 biên chế, gồm: 110 biên chế công chức và 2.702 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa xây dựng kế hoạch phải phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế và sử dụng biên chế; triển khai và thực hiện việc tinh giản biên chế và sử dụng biên chế theo đúng lộ trình, đúng quy định. Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa người làm chuyên môn, nghiệp vụ và người làm việc hỗ trợ phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc củng cố, sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tinh giản biên chế; định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế và sử dụng biên chế. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa nhằm kêu gọi và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần. Thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, để làm cơ sở giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp để bảo đảm đủ số lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao, quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giao biên chế, kế hoạch biên chế hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao, quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế theo thẩm quyền. Trên cơ sở biên chế được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đúng quy định./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật