|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bình Định với những nét văn hóa đặc sắc của địa phương; từng bước nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên thế giới; tạo dựng lòng tin để thu hút sự quan tâm hợp tác, xúc tiến đầu tư trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại tiếp thu tinh hoa văn hóa của các vùng miền, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

Kế hoạch cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Nhân dân trong công tác văn hóa đối ngoại.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường triển khai, thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại. Xây dựng cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại. Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Bình Định đến với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa với các đối tác nước ngoài. Chủ động giới thiệu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn; gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật