A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 15 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới được nâng lên. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng phát triển, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thẩm mỹ đa dạng của nhân dân. Các hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục duy trì, chất lượng nghệ thuật được nâng lên, gắn kết chặt chẽ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bảo dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương và địa phương chú trọng phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được quan tâm, nhiều tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cơ sở điện ảnh, cơ sở vui chơi giải trí thuộc khu vực tư nhân được hình thành. Công tác bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được duy trì, triển khai hiệu quả, nhất là các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được quốc gia, UNESCO công nhận. Phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở được quan tâm, đầu tư, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn học, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và Hội Văn học Nghệ thuật trong việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết văn học, nghệ thuật là loại hình, lĩnh vực quan trọng, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người. Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Văn nghệ sĩ là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá văn học, nghệ thuật. Không chỉ tác phẩm mà cả lối sống, phát ngôn của họ cũng tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo công chúng.

Do đó để tiếp tục và xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao và đa dạng của các tầng lớp nhân dân, đưa văn học, nghệ thuật trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Bình Định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là những mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế chỉ ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật; xây dựng chương trình, lộ trình cụ thể để phát triển văn học, nghệ thuật từng giai đoạn; trong đó cần quan tâm đầu tư phát triển văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác văn học, nghệ thuật với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; Thúc đẩy, khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật về du lịch, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh,…

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là tâm huyết, khát vọng, tài năng, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, nền văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà sẽ có những bứt phá mới trong thời gian sắp tới, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (thứ 7 từ phải sang) trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (thứ 5 từ trái sang) tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân và 15 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật