A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 6/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong Phong trào có trọng tâm, trọng điểm; công tác vận động nhân dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Công tác giáo dục, phòng ngừa xã hội nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại và bạo hành trẻ em đã được tập trung triển khai thực hiện. Các địa phương đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện Phong trào tại cơ sở như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú; hướng dẫn bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân, phát huy được hiệu quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào năm 2022. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã gắn kết với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Theo đó, tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh từng bước được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường...ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai như: Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp, các ngành, hội, đoàn thể đôi lúc chưa được thường xuyên. Một số Phong trào còn mang tính hình thức. Các thiết chế văn hóa đã có sự đổi mới, đầu tư xây dựng nhiều nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa phong phú của nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu chung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 là “chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực”; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở là điều hết sức cấp thiết. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào các địa phương chủ động triển khai hiệu quả Phong trào giai đoạn 2021 - 2026 bảo đảm phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương; phối hợp tham gia với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào trên địa bàn; tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng hơn nữa trong mọi lĩnh vực, tầng lớp nhân dân; chú trọng công tác tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; xét, công nhận các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Bên cạnh đó, tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, các chương trình mục tiêu như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính; sự phối hợp, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử. Chú trọng công tác quy hoạch để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, các điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho người già, trẻ em, người khuyết tật…; từng bước hoàn thiện việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho các thiết chế. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở nhằm phát huy hiệu quả, công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực BCĐ phong trào tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các địa phương, rà soát các quy định liên quan đến Phong trào để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh chủ trương thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào từ năm 2018 - 2022

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào từ năm 2018 - 2022.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật