|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư và 01 năm thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố và cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh theo dõi xã, phường, thị trấn. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành văn bản triển khai thực hiện và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp. Qua đó, nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 12 tổ chức đảng (trong tổng số 255 tổ chức đảng) trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước từng bước được đổi mới, hằng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường tham luận tại hội nghị

Việc xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ năm 2019 đến năm 2022, đã thành lập mới 124 tổ chức công đoàn, 64 tổ chức đoàn thanh niên, 04 tổ chức hội cựu chiến binh và 02 tổ chức hội liên hiệp phụ nữ. Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với chủ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, việc nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa đầy đủ; số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn thấp, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Vai trò của một số tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn mờ nhạt; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ có mặt còn hạn chế; hoạt động của các đoàn thể còn khó khăn. Phần lớn các đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là lao động phổ thông, chưa giữ vai trò quan trọng, quyết định các vấn đề lớn của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố và cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh theo dõi xã, phường, thị trấn, có 10 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố, 159 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh được phân công theo dõi 159 địa bàn xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Từ Bình tham luận tại hội nghị

Thời gian qua, nhìn chung cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn đã chấp hành nghiêm túc sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình đối với địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi; bước đầu tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt được tình hình hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác báo cáo định kỳ, các đề xuất, kiến nghị của cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn được thực hiện đúng quy định; kịp thời phản ảnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để có hướng giải quyết.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đáng chú ý là công tác theo dõi, nắm bắt tình hình ở địa phương của một số cán bộ theo dõi địa bàn có lúc, có nơi chưa thường xuyên; chưa tích cực hỗ trợ, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên còn hạn chế.

Việc tham gia trao đổi, đề xuất, kiến nghị của một số cấp ủy, thường trực cấp ủy cơ sở đối với cán bộ theo dõi địa bàn để nắm bắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa thường xuyên; công tác báo cáo, phản ánh của một số cán bộ theo dõi xã, phường, thị trấn cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn chưa kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, hội viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, vận động các chủ doanh nghiệp vào Đảng, quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo thuận lợi cho việc hình thành tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đảm bảo phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của doanh nghiệp tư nhân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; qua đó phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng; có cơ chế, chính sách thỏa đáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, trách nhiệm của các cấp ủy địa phương trong việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, trách nhiệm của các cấp ủy địa phương trong việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải nắm bắt toàn diện hơn nữa tình hình địa bàn được phân công phụ trách; phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo hoặc đề xuất cách giải quyết cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Dành nhiều thời gian tham gia góp ý, hướng dẫn cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đối với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, đảng ủy cấp xã, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Định kỳ mời cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn tham dự các cuộc họp của cấp ủy có nội dung quan trọng; phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn trong làm việc, trao đổi thông tin liên quan; đặc biệt là tạo điều kiện để cán bộ theo dõi địa bàn làm việc với các thôn, làng, khối phố. Hằng năm, tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn phải trung thực, khách quan, đúng thực chất.

Đối với các đồng chí cán bộ theo dõi xã, phường, thị trấn, làm tốt hơn nữa việc theo dõi, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị những giải pháp hoặc đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn phối hợp với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của đảng ủy và cấp ủy cấp trên.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật