A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 tại tỉnh Bình Định (Ảnh: HOÀI THU - baobinhdinh.vn)

Mục đích của kế hoạch là tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội có liên quan về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của các cấp ủy; quản lý tập trung, hiệu quả của UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch số 41-KH/TU.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác và địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống thông qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, phù hợp (các tỉnh Nam Lào, các địa phương, doanh nghiệp thuộc các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Nhật Bản, Hàn Quốc…). Đồng thời, tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của một số quốc gia trong khu vực và thế giới. Xúc tiến việc thành lập Hội hữu nghị các nước: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga và các nước Đông Âu trên địa bàn tỉnh. Tích cực xúc tiến và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, khảo sát, tìm hiểu, đầu tư về địa phương, tổ chức hoạt động tình nguyện và giao lưu nhân dân theo quy định. Tổ chức tốt các chương trình gặp mặt, giao lưu văn hóa, kỷ niệm các sự kiện ngoại giao quan trọng… ở cấp địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, nâng cao tiềm năng, lợi thể của tỉnh và thúc đẩy hợp tác phát triển.

3. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với tỉnh Bình Định trên tất cả các lĩnh vực thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư vào các dự án du lịch, chuyển đổi số, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ trợ nhân đạo...

4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, nhất là tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực ưu tiên phát triển, lịch sử truyền thống, văn hóa, con người Bình Định đến với bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế, bà con kiều bào đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và phát triển quê hương Bình Định.

5. Tích cực vận động viện trợ các nguồn lực quốc tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tăng cường hợp tác, vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, vận động thu hút nguồn viện trợ phù hợp với tình hình, điều kiện và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, vận động bà con kiều bào tham gia đóng góp, đầu tư xây dựng quê hương Bình Định; nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu về đối ngoại nhân dân. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để kết nối, gặp gỡ, giao lưu nhân dân và tuyên truyền thông tin đối ngoại về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua tổ chức gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài hằng năm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, tổng hợp số liệu liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

7. Phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường sự phối hợp của cơ quan chuyên trách về đối ngoại, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội hữu nghị của tỉnh trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với tư cách là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân và các tổ chức thành viên phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

8. Chủ động trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, các tổ chức phản động thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội có liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, Kế hoạch số 41-KH/TU và Kế hoạch này. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, sát với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật