A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

(binhdinh.gov.vn) - Để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản 1984/UBND-KT ngày 6/4/2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan đến tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập và nâng cao cao chất lượng các tiêu chí đạt đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực quản lý ngành; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nhằm triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước, UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các xã vừa được xét công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập theo nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/4/2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kịp thời báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với các quy định về xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Trung ương.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật