A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)/NTM nâng cao, huyện đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 9176/UBND-KT ngày 03/12/2023.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2023- 2025 các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch, lộ trình, nguồn lực và giải pháp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 của Chương trình đã đề ra.

Các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh được giao chủ trì đánh giá, thẩm định các tiêu chí, nội dung có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn của các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; các đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo các Bộ tiêu chí xây dựng NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra, thẩm định; tránh tình trạng nợ tiêu chí hoặc thiếu các chỉ tiêu trong các Bộ tiêu chí xây dựng NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện đánh giá lại các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương; định kỳ địa phương tự đánh giá lại kết quả thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã đã công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; các đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Chú trọng đối với các tiêu chí còn hạn chế trong quá trình công nhận đạt chuẩn NTM để đảm bảo đúng quy định. Đối với các địa phương để xảy ra các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 Chương I Quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ tiến hành xét, thu hồi quyết định công nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM / NTM nâng cao, huyện đã đạt chuẩn NTM; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ 06 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh theo quy định./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật