A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập “Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06” của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định đã ký ban hành Quyết định số 86/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2024 thành lập “Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06” của Ban Chỉ đạo

Tổ giúp việc do Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Hồng Thái, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó là ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh và 14 thành viên là Lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy, chuyên viên của: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Bình Định và một số Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

+ Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc Đề án 06 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phê duyệt.

+ Tham mưu, đề xuất việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề xuất việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 mang tính chất liên ngành.

+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các mô hình ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửmang tính đổi mới, tạo sự đột phá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu, đề xuất việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Đề án 06 và công tác vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng “Tài khoản định danh điện tử” thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các giao dịch dân sự được cung cấp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

+ Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, đánh giá, sơ kết, tổng kết và tham mưu, đề xuất khen thưởng việc thực hiện Đề án 06 theo quy định.

+ Chuẩn bị các nội dung, chương trình, văn bản, tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất.

Tổ trưởng Tổ giúp việc được sử dụng con dấu của Công an tỉnh và Tổ phó Tổ giúp việc được sử dụng con dấu của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh trong việc ban hành các văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Các thành viên Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Tổ trưởng phân công. Tổ giúp việc họp định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm (trước thời điểm họp định kỳ của Ban Chỉ đạo) hoặc họp đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc thành lập 03 Tổ giúp việc chuyên trách theo cơ cấu tổ chức, hoạt động “Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định” được quy định tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đã quyết định thành lập “Tổ giúp việc công tác cải cách hành chính” và “Tổ giúp việc công tác chuyển đổi số”./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật