A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC và người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) 

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc.

Sở Công Thương chủ trì, cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh. Hàng năm (sau khi Bộ Công Thương ban hành tài liệu tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với CBCC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực mình quản lý, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành, thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND các cấp với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Khi Bộ Công Thương đề nghị, Sở Công Thương cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp Bộ Công Thương xây dựng các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở Công Thương cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường, thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong năm 2024, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo.

Cũng trong năm 2024, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và ban hành kịp thời quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương mình theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm g khoản 2 Điều 77 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để đảm bảo tổ chức triển khai thi hành Luật này đồng bộ, thống nhất và hiệu quả tại địa phương./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật