A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh uỷ

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 09/9/2023, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3344/QQĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 21/02/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh hoạ

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là: Nông dân và dân cư nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hiện đại bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và có quy mô sản xuất hàng hóa, sức cạnh tranh cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của nông dân và cư dân nông thôn; đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền của tỉnh. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai, thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các địa phương bám sát mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 26 của Chính phủ, Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Bình Định (ban hành kèm theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/7/2022) để tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, triển khai đầy đủ, toàn diện, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá; phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế. Bám sát các mục tiêu của Nghị quyết 26 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy để làm cơ sở cho giám sát và đánh giá việc thực hiện; giám sát, đánh giá các chương trình, đề án, dự án tiến hành định kỳ 5 năm, hàng năm hoặc đột xuất.

Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 09/9/2023 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật