|
  • :
  • :
STT Tên Tải về
1 Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trong 5 tháng 2024 trên địa bàn tỉnh
2 Báo cáo kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trong tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
3 Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trong quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh
4 Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trong quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh
5 Báo cáo kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
6 Thông báo công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ tháng 02 năm 2024.
7 Kế hoạch triển khai thực hiện một số mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
8 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 02 năm 2024
9 Thông báo công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ tháng 01 năm 2024
10 Triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ
11 Quyết định giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong năm 2024
12 Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06 trong 9 tháng năm 2023 trên địa bàn Huyện Tuy Phước
13 Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06 trong 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
14 Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06 trong 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
15 Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06 trong 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh
16 Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06 trong tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Tin nổi bật Tin nổi bật