A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021 đạt nhiều kết quả tích cực

(binhdinh.gov.vn) - Trong giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác, thi đua khen thưởng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

 

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn (bên phải) trao huy hiệu cho thanh niên tiêu biểu tỉnh Binh Định năm 2021 (Ảnh: HOÀNG TRỌNG)

Theo đó, việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu. Lãnh đạo các ngành, các cấp đã đề cao trách nhiệm, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; kịp thời biểu dương, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Việc tuyên truyền, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được lãnh đạo các cấp quan tâm đúng mức, với các hình thức phù hợp; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, đã có 120 tập thể và 212 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, điển hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, hiến máu tình nguyện, thanh thiếu niên được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, an sinh, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong thời gian tới, UBND tỉnh đề xuất một số giải pháp: Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với giải pháp đổi mới chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 04 khâu: “Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” để tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Cần đánh giá đúng thực trạng ưu, khuyết điểm trong việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, từ đó đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo chính xác, cụ thể, kịp thời. Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến; ký kết chương trình phối hợp; phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên truyền.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục xây dựng nhiều hơn nữa chương trình, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, giới thiệu trên chuyên trang, chuyên mục các gương điển hình tiên tiến của tỉnh và thông qua các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động./.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật