|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo kế hoạch, phạm vi đánh giá bao gồm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Thời kỳ đánh giá là các hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc UBND tỉnh từ ngày 16/12/2020 đến 15/12/2021.

Nội dung tiêu chí đánh giá thực hiện theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021” do Thanh tra Chính phủ ban hành; tập trung vào 4 nội dung: Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Việc phát hiện và xử lý tham nhũng; Việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu, lập hồ sơ đánh giá và xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2021, trình UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022 để xem xét, ban hành gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2022./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật