A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 3/4/2023 về phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025.

Chủ đề thi đua của phong trào là “Quyết tâm thi đua hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo Chỉ thị, phong trào thi đua tập trung vào 8 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu chuyển đổi số của Nghị quyết số 05/NQ-TU.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt của cơ quan, đơn vị, địa phương; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chương trình, kế hoạch và định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thứ ba, thi đua chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số mà trọng tâm là phát triển hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số của tỉnh về chuyển đổi số (chỉ số DTI).

Thứ tư, thi đua chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số như: y tế, giáo dục – đào tạo, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, giao thông – vận tải, năng lượng, tài nguyên và môi trường, du lịch, thông tin – báo chí.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý, quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ sáu, đẩy mạnh triển khai phát triển tài khoản thanh toán điện tử cho hộ gia đình, người dân; tuyên truyền, vận động, tổ chức các lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ số cho người dân, hộ gia đình, để từ đó thay đổi phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa từ cách làm truyền thống sang thương mại điện tử.

Thứ bảy, phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, trí thức thi đua có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, sáng kiến vào chuyển đổi số.

Thứ tám, tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu, phòng, chống có hiệu quả các hoạt động tấn công, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền số, kịp thời cảnh báo, xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thi đua diễn ra từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12 năm 2025. Phong trào thi đua sẽ được tổng kết trong Quý I năm 2026.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật