A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên tỉnh Bình Định năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 05/4/2023, UBND tỉnh ban hành Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên tỉnh Bình Định năm 2023 nhằm mục đích chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ bảo đảm theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức chuyên ngành lưu trữ của các cơ quan, địa phương và tạo động lực cho viên chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đề án, viên chức chuyên ngành lưu trữ thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành; Nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ; có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ; có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

Về điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên: Các viên chức phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng nêu trên. Đồng thời, được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp thì thời gian hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Hồ sơ viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên năm 2023 nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thăng hạng viên chức thực hiện theo thông báo của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình UBND tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực các nội dung của Đề án.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo công khai đến viên chức các nội dung của kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để viên chức biết và lập hồ sơ đăng ký; Đồng thời, thực hiện rà soát, cử viên chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo Đề án này./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật