A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Chi cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Quản lý đất đai

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm, các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ, viễn thám, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường về đất đai;

4. Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường về đo đạc và bản đồ;

5. Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường về viễn thám;

6. Tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, người lao động và tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao;

9. Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai

Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục. Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công; thay mặt Chi cục trưởng điều hành các hoạt động của Chi cục khi được ủy quyền.

Chi cục có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là: Phòng Hành chính - Kinh tế đất và Phòng Đất đai - Đo đạc bản đồ.

Biên chế công chức của Chi cục nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao, Chi cục trưởng xác định vị trí việc làm của Chi cục trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định phân bổ và giao biên chế hằng năm theo quy định.

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật