A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan đến “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2024

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 364/BC-VPUBND ngày 20/5/2024 đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan đến “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2024

Theo số liệu được trích xuất từ “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” (VNPT – iGate), kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2024, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu “Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến” của cả tỉnh đạt tỷ lệ 95%; đảm bảo tỷ lệ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (tỷ lệ 50%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 95%, Cấp huyệt chỉ đạt 97% và Cấp xã đạt 93%.

- Chỉ tiêu “Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính” của cả tỉnh đạt tỷ lệ 76%; đảm bảo tỷ lệ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (tỷ lệ 45%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 63,4%, Cấp huyện đạt 54% và Cấp xã đạt 97%.

 - Chỉ tiêu “Số hóa thành phần hồ sơ” của cả tỉnh đạt tỷ lệ 99%; đảm bảo tỷ lệ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (tỷ lệ 80%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 99,8%, Cấp huyện đạt 99,7% và Cấp xã đạt 98,7%.

- Chỉ tiêu “Cấp kết quả điện tử” của cả tỉnh đạt tỷ lệ 95%; chưa đảm bảo tỷ lệ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (phải đạt tỷ lệ 100%).  Trong đó, Cấp tỉnh đạt 90%, Cấp huyện đạt 94% và Cấp xã đạt 98%.

- Chỉ tiêu “Khai thác sử dụng lại thông tin số hóa” của cả tỉnh đạt tỷ lệ 44,7%; chưa đảm bảo tỷ lệ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (phải đạt tỷ lệ 50%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 16,7%, Cấp huyện đạt 45,9% và Cấp xã đạt 71,2%.

- Chỉ tiêu “Dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến” của cả tỉnh đạt 98,3%; chưa đảm bảo tỷ lệ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 (phải đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 99%, Cấp huyện đạt 97,6% và Cấp xã đạt 98,8%.

- Chỉ tiêu “Thủ tục hành chính cung cấp thanh toán trực tuyến có phát sinh thanh toán trực tuyến” của cả tỉnh đạt 70,2%; chưa đảm bảo tỷ lệ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 (phải đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, Cấp tỉnh đạt 69,1%, Cấp huyện đạt 63,7% và Cấp xã đạt 74,8%.

Từ kết quả nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi sát kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan đến “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; phân tích, làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu có tỷ lệ đạt thấp để có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” của tỉnh Bình Định trong tháng 4/2024 đạt 88,62 điểm, xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật