|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

(binhdinh.gov.vn) - Tại văn bản số 8406/UBND-KT ngày 08/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nội dung, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31/5/2023 về việc triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/10/2023 về triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Văn bản số 5283/UBND-KT ngày 28/07/2023 về triển khai thực hiện Công điện số 469/CĐTTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc giải quyết thuộc thẩm quyền được giao, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ rà soát, thống kê và phân loại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang gặp khó khăn, vướng mắc; tích cực chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần đẩy nhanh việc thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch, nhất là các quy hoạch xây dựng làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về xây dựng (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy phép xây dựng, …) theo thẩm quyền để sớm triển khai các dự án bất động sản. Công bố công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội phải lựa chọn đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch. Kiểm tra, kiểm soát tình hình huy động vốn, giao dịch bất động sản đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật nhà ở và kinh doanh bất động sản. Định kỳ hàng quý, Sở Xây dựng báo cáo kết quả việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/10/2023 cho UBND tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, tổng hợp chung tình hình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ giải pháp liên quan, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất thuộc thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Cùng với đó, kịp thời thẩm định, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 05 năm để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Sở Tài chính tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về xác định giá đất thuộc thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đầu tư (thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, …) theo thẩm quyền để sớm triển khai các dự án bất động sản. Công bố công khai danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải lựa chọn đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn quản lý, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ cho các dự án công nghiệp./.


Tác giả: Minh Anh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật