|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định kỳ hằng tháng công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(binhdinh.gov.vn) - Đó là nội dung Công văn số 758/VPUBND-KSTT ngày 08/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai chức năng quản lý việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức trên Hệ thống VNPT iGate

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc bổ sung chức năng của “Hệ thống VNPT iGate” và kết nối, tích hợp với “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định” để quản lý tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng của các cơ quan hành chính nhà nước (cho đến cấp xã) và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo, quán triệt 100% “cán bộ, công chức, viên chức” thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (tài khoản VNeID mức 2) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 8 Điều 27 của “Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh và theo Công văn số 5733/UBND-KSTT ngày 04/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên được phân công làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng kiểm tra danh tính công dân nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh. Trường hợp qua xác thực công dân thuộc nhóm đối tượng “cán bộ, công chức, viên chức” thì nhắc nhở, đề nghị nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Nếu sau khi được đề nghị nộp hồ sơ trực tuyến, công dân vẫn quyết định lựa chọn hình thức nộp trực tiếp hồ sơ giấy thì vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Kể ngày 15/11/2023, định kỳ hằng tháng, Văn phòng UBND tỉnh sẽ trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT iGate để thống kê những trường hợp “cán bộ, công chức, viên chức” nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp bằng bảng giấy (đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến) gắn với người đã tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật