A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/9/2923 sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Theo đó, 04 văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND bao gồm: Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 ban hành Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; (ii) Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; (iii) Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và (iv) Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, việc ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong khung khổ các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số căn cứ pháp lý của 04 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên; theo đó, những vấn đề được UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương cần được thể chế hóa bằng những quy định cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như: việc thuê doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

Đồng thời, sau gần 03 năm tổ chức triển khai thực hiện, một số nội dung quy định của 04 văn bản quy phạm pháp luật cũng cần được sửa đổi, bổ sung để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường chuyển đổi số.

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/9/2923 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/0/2023./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật