A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Đối tượng áp dụng Quy chế này là các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cụ thể: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là cấp huyện), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và hộ vay vốn là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với từng chương trình tín dụng cụ thể (gọi tắt là hộ vay)”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Đối tượng cho vay: theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐCP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (sau đây viết tắt là Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) và một số đối tượng chính sách khác tại địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (nếu có)”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, phương thức cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có).

a. Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định tại Điều 2, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với từng chương trình.

b. Đối tượng chính sách khác do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở các quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội và tình hình thực tế tại địa phương”.

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2022 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật