NGUYỄN PHI LONG

NGUYỄN PHI LONG

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày sinh: 12/3/1976

Ngày vào Đảng: 5/3/1998

Quê quán: phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải

- 8/2014: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM khóa X

- 12/2014: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM khóa X, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 1/2018: Ban Bí thư phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

- 10/2020: Phó Bí  thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020: Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, quân sự, biên phòng, công an, thanh tra, ngân sách, thuế, Quỹ Đầu tư phát triển, kế hoạch và đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư, công tác tiếp dân, an toàn giao thông, thi đua khen thưởng. Phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật