|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết trễ hạn thủ tục hành chính năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 22/VPUBND-KSTT ngày 11/01/2023 về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022, có 345 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 123 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ít nhất 01 lần giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính, bao gồm: 18 công chức, viên chức thuộc 07 cơ quan cấp tỉnh, 113 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 UNBD huyện, thị xã, thành phố và 214 cán bộ, công chức thuộc 105/159 UBND xã, phường, thị trấn.

Trong đó, UBND thành phố Quy Nhơn có số lượng công chức, viên chức giải quyết trễ hạn hồ sơ nhiều nhất với 25 cá nhân; UBND thị xã Hoài Nhơn là đơn vị duy nhất chỉ có 01 cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ. Huyện Phù Mỹ có số lượng công chức cấp xã giải quyết trễ hạn hồ sơ nhiều nhất với 42 cá nhân; huyện Vân Canh có số lượng công chức cấp xã giải quyết trễ hạn hồ sơ ít nhất với 04 cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính nhưng không có lý do chính đáng. Thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp; đồng thời, phải công khai thư xin lỗi và đính kèm thư xin lỗi trên Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đối với từng trường hợp hồ sơ theo đúng quy định tại “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh”.

Ngoài ra, trên cơ sở danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi, quản lý, nhắc nhở, chỉ đạo việc khắc phục và kiên quyết không xếp loại mức độ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với các trường hợp chậm chuyển biến, tiếp tục tái phạm nhiều lần trong năm 2023.

Đáng chú ý, nếu nhận được thông tin phản ánh về trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, nhất là tự ý hướng dẫn người dân, doanh nghiệp rút hồ sơ (đã được cơ quan, đơn vị thụ lý trước đó) thì phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin và xử lý kỷ luật đối với trường hợp vi phạm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kể từ năm 2023 trở đi, ngoài việc thực hiện định kỳ hằng tháng như hiện nay, trước ngày 15/11 hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong cả năm và gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính của tỉnh là một trong những sự quan tâm chủ yếu của UBND tỉnh trong Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023 ban hành tại Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29/12/2022. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025./.


Tác giả: Lê Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật