A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 01 ngày làm việc

(binhdinh.gov.vn) - Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1751/KH-SNV ngày 17/10/20222 về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 01 ngày làm việc.

Theo đó, đối với các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết của các Phòng chuyên môn thuộc Sở, thời gian giải quyết được điều chỉnh từ 03 ngày làm việc xuống còn trong ngày làm việc (trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ trong ngày làm việc).

 Đối với 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu giải quyết của Ban Tổ giáo, Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo giải quyết trong ngày làm việc (trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ trong ngày làm việc).

Đối với thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất thuộc phạm vi tham mưu của Ban Thi đua – Khen thưởng, sẽ được Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngay trong ngày làm việc (trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ trong ngày làm việc).

Đối với 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc và Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ), thời gian giải quyết là 04 giờ làm việc (trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ trong ngày làm việc).

Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết công việc trong ngày như nêu trên bắt đầu từ ngày 18/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

Trước đó, Sở Nội vụ đã ban hành Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản (kèm theo Quyết định số 159/QĐ-SNV ngày 16/3/2021), tất cả các văn bản (trong đó có hồ sơ thủ tục hành chính) phải được các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý trong khoảng thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ lúc tiếp nhận văn bản giao việc.

Thông qua việc theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh kể từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Nội vụ không có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn, nhiều hồ sơ được đơn vị giải quyết trước thời hạn so với quy định.

Việc triển khai mô hình thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 01 ngày làm việc của Sở Nội vụ nêu trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, công chức và viên chức của Sở Nội vụ trong việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời góp phần nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ hành chính của Sở Nội vụ./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật