A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

(binhdinh.gov.vn) - Để đảm bảo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu và quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/11/2023 về bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường. Ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ; tăng cường quản lý môi trường các di sản thiên nhiên. Chú trọng thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp sau: Ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các quy định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị; chú trọng quản lý, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; từng bước cải thiện chất lượng môi trường khu vực nông thôn; quan tâm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ di sản thiên nhiên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Triển khai các nhiệm vụ, đề tài, đề án, dự án cụ thể.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.


Tác giả: Minh Anh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật