|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đối với chuyên đề dịch vụ công trực tuyến

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3406/UBND-KSTT ngày 18/6/2022 chỉ đạo triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đối với chuyên đề dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phổ biến, tuyên truyền nội dung Báo cáo số 13/BC-UBQGCĐS ngày 03/6/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chuyên đề dịch vụ công trực tuyến đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.   

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền nội dung Báo cáo nêu trên cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của dịch vụ công trực tuyến đối với công tác chuyển đổi số nói chung; đồng thời, góp phần phục vụ hiệu quả cho việc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” (được phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo nội dung Báo cáo nêu trên và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo nêu trên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã khái quát tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện nay; ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến đối với công tác chuyển đổi số nói chung và trong công tác xây dựng chính phủ số nói riêng; đồng thời, nêu ra một số giải pháp, kinh nghiệm của một vài địa phương, bộ, ngành trong việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; lợi ích, thành quả mang lại từ việc triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến tại một số quốc gia trên thế giới như: Singapore, Ấn Độ. Trên cơ sở đó, Báo cáo cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo một số nội dung nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật