|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện 02 nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án/cơ sở đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh; gửi Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án đầu tư và đến các cơ quan liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 35 và khoản 2 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép môi trường (cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy phép môi trường) các dự án/cơ sở đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 41 và khoản 1 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Thời gian ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày 03/6/2022.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm: tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính và trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ủy quyền theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; công khai các nội dung được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này theo quy định cho các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; thường xuyên thông tin cho các cơ quan chức năng của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường) theo dõi, quản lý tình hình thực hiện thông qua việc gửi tất cả các văn bản do đơn vị ban hành để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền thông qua việc lồng ghép trong Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổng kết, đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền khi hết thời hạn ủy quyền.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật