A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nội dung quy định thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 186/VPUNBD-KSTT ngày 08/4/2022 hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nội dung quy định thủ tục hành chính. 

Theo đó, để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai, chỉ đạo công chức trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các nội dung Hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định thủ tục hành chính của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện hoặc được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương kiểm tra, kết luận việc ban hành thủ tục hành chính không đảm bảo quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thì kịp thời phối hợp, trao đổi làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp để thảo luận, bàn bạc giải pháp tháo gỡ, khắc phục trước khi báo cáo và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng và hồ sơ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, cụ thể: Sở Tư pháp không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định về thủ tục hành chính chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thành việc đánh giá tác động về thủ tục hành chính và lấy ý kiến tham gia, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thủ tục hành chính.

Nội dung Hướng dẫn nêu trên đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, lấy ý kiến thống nhất của Sở Tư pháp trước khi triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1343/UBND-KSTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật