A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2022 về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung trọng tâm bao gồm: 
(i) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực giải quyết còn chậm trễ; công tác tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính; việc khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI và Chỉ số PCI.
(ii) Cải cách thể chế: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; tình hình thi hành pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách đảm bảo việc tiếp cận của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(iii) Cải cách thủ tục hành chính: việc cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố, công khai thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.
(iv) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: việc thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các sở ngành; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh mức độ tự chủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền và công tác kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị đã thực hiện phân cấp, ủy quyền. 
(v) Cải cách chế độ công vụ: công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; việc thực hiện quy định của pháp luật về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc.
(vi) Cải cách tài chính công: việc ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước; thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có).
(vii) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Việc triển khai các nội dung Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung kiểm tra việc gửi, nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
Đối tượng kiểm tra bao gồm: Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc các địa phương: Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh.
Đối với UBND thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn (bao gồm một số địa phương cấp xã) sẽ tiến hành kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra cải cách hành chính từ năm 2019 đến năm 2021.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra nêu trên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo nội dung kiểm tra tại Kế hoạch này và gửi báo cáo thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Thời gian kiểm tra bắt đầu triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh để tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch; Đoàn Kiểm tra do Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu, đề xuất cụ thể đối với các vấn đề phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thực hiện./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật