A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1147/UBND-KSTT ngày 08/3/2022 chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ đã quá thời hạn giải quyết nhưng còn tồn đọng; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhưng đã hoàn thành trễ hạn; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc việc nâng cấp “Hệ thống iDesk” phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Công văn số 4544/UBND-VX ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất cụ thể tiến độ hoàn thành để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tăng cường tham mưu giao việc có thời hạn đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tránh tình trạng văn bản có yêu cầu sản phẩm công việc cụ thể nhưng không gắn thời gian hoàn thành dẫn đến việc kéo dài thời gian tham mưu, đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trao đổi thông tin, xác nhận tình trạng thực hiện nhiệm vụ trước khi tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Trên cơ sở tình hình thực tế, định kỳ 03 tháng/lần đôn đốc việc thực hiện đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh không quy định thời hạn cụ thể khi giao nhiệm vụ lần đầu./.

Dũng Linh


Tác giả: Dũng Linh
Nguồn:binhdinh.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật