|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện quy trình thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 545/UBND-KSTT ngày 27/01/2022 chỉ đạo việc thực hiện quy trình thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Ảnh minh họa (Nguồn: baobinhdinh.vn)

1. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị (bao gồm cấp xã) thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở rà soát Danh mục các thủ tục hành chính có phát sinh việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác liên quan đến thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế. Đồng thời, chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ để đăng ký, sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành; trong đó, phần mềm hóa đơn điện tử phải đáp ứng yêu cầu tích hợp được với Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (Phần mềm VNPT – iGate) và thuận tiện trong việc thao tác sử dụng; báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2022.

Triển khai vận dụng thí điểm “Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh và xem xét, chủ động lựa chọn đơn vị trung gian thanh toán để thực hiện quy trình thu phí, lệ phí, các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện về Văn phòng chỉ đạo việc thực hiện quy trình thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để xem xét, phối hợp giải quyết theo quy định.

 2. Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi Cục thuế cấp huyện tích cực phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký, sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử để thực hiện thu phí, lệ phí, các khoản thu dịch vụ khác liên quan đến thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

3. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh sau thời gian thực hiện thí điểm tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã như nêu trên để quy trình thu phí, lệ phí, các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh và đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, quy phạm.

4. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan: hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đăng ký, sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử thông qua Phần mềm VNPT – iGate tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trước ngày 30 tháng 6 năm 2022./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật