A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, người dân mà không phải chờ “xin - cho” hoặc “đề nghị - giải quyết”

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 529/UBND-KSTT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

1. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có giải pháp thiết thực, hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là những nhiệm vụ mang tính đổi mới, sáng tạo đáp ứng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27/12/2021 về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

- Chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tập trung nghiên cứu, nắm chắc các văn bản, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh đối với các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025 và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh; trong đó, cần tập trung vào 10 chỉ tiêu liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, phản ánh thông tin đến cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tỉnh để xem xét, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời hơn và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, người dân thì đề xuất giao cho cấp đó thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là tập trung đề xuất thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu quản lý hoặc thông qua việc đề xuất đổi mới phương thức phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo hướng tăng cường tính chủ động phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, người dân mà không phải chờ “xin - cho” hoặc “đề nghị - giải quyết”.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phản ánh, trao đổi thông tin và kịp thời có văn bản phúc đáp các đề nghị phối hợp giải quyết công việc nhằm chấm dứt tình trạng tham mưu, đề xuất quá thời hạn được giao, để tồn đọng nhiệm vụ, hồ sơ công việc vì các nguyên nhân mang tính chủ quan, nhất là liên quan đến tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các hồ sơ trình giải quyết công việc phải có ý kiến tham gia, thể hiện quan điểm, chính kiến của đầy đủ các cơ quan, đơn vị có liên quan; cơ quan chủ trì phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo cụ thể trong nội dung Tờ trình các trường hợp không kịp thời hoặc không gửi văn bản tham gia ý kiến để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

2. Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến, thanh toán viện phí trực tuyến theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao cho địa phương trong năm 2022.

3. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc tổ chức đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ đẩy mạnh việc đổi mới công tác truyền thông về những nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Công văn này nghiên cứu lồng ghép nội dung và tham mưu, đề xuất việc đổi mới công tác khảo sát, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) trong thời gian tới, trước mắt là năm 2022.

5. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình, kết quả thực hiện để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật