A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Cổng Dịch vụ công tỉnh

Danh mục 24 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính là những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 những có phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch, bao gồm: Sở Giao thông vận tải (02 thủ tục hành chính), Sở Tài nguyên và Môi trường (03 thủ tục hành chính), Sở Xây dựng (03 thủ tục hành chính), Sở Công Thương (07 thủ tục hành chính); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (02 thủ tục hành chính); UBND cấp huyện (03 thủ tục hành chính) và UBND cấp xã (04 thủ tục hành chính).

Trước đó, trên cơ sở Báo cáo số 766/BC-VPUBND ngày 22/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 8309/UBND-KSTT ngày 29/12/2011 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thực hiện các thủ tục hành chính. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 100% các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã trên địa bàn chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc Ngành Thuế để khẩn trương triển khai sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử tích hợp với Phần mềm Một cửa điện tử thay thế cho việc sử dụng hóa đơn, chứng từ bản giấy phục vụ cho công tác quản lý, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các Kho bạc nhà nước cấp huyện tích cực phối hợp, kịp thời hỗ trợ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc theo dõi, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính; đồng thời, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong việc đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Ngoài việc tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã thực hiện triển khai thí điểm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện mở rộng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính nhưng chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan có liên quan kịp thời khắc phục, xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thuận tiện các thanh toán trực tuyến khi đến giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo Báo cáo số 766/BC-VPUBND ngày 22/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh nêu trên, trong thời gian thực hiện thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021) toàn tỉnh đã phát sinh 3.192 giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó có 2.478 giao dịch thanh toán trực tuyến từ các thủ tục hành chính được thực hiện thí điểm./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật