A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, sử dụng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử” của Bộ Tư pháp

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1166/UBND-KSTT ngày 08/3/2022 chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, sử dụng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử”. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu giữa “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” với “Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử” của Bộ Tư pháp trước ngày 15/3/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong quá trình sử dụng “Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử” theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Rà soát, đôn đốc việc cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi – Đăng ký thường trú” và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2022. Tham mưu việc tái cấu trúc quy trình giải quyết các nhóm thủ tục hành chính nêu trên khi có hướng dẫn cụ thể của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định tại “Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

Dũng Linh


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật