A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế - Tư pháp

Ngày 23/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 147/VPUNBD-KSTT đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế - Tư pháp. 

Theo đó, qua công tác theo dõi tình hình thực hiện trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy kể từ thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên (ngày 27/11/2022) cho đến ngày 22/3/2022, Sở Y tế chỉ mới tiếp nhận 01 hồ sơ đối với nhóm thủ tục “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” (mã số thủ tục: 1.010489), chưa tiếp nhận hồ sơ đối với nhóm thủ tục “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược” (mã số thủ tục: 1.010490). Trong khi đó, số lượng hồ sơ phát sinh đối với các thủ tục riêng lẻ được Sở Y tế tiếp nhận giải quyết đối với thủ tục: “Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” (mã số thủ tục: 1.003709.000.00.00.H08) và thủ tục “Cấp Chứng chỉ hành nghề dược” (mã số thủ tục: 1.004616.000.00.00.H08) lần lượt là 159 hồ sơ và 76 hồ sơ.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng “Quy định liên thông nhóm thủ tục hành chính” nêu trên; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về việc tiếp nhận hồ sơ liên thông nhóm thủ tục hành chính “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” và “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược”. Quan tâm chỉ đạo công chức của các cơ quan làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn cụ thể cho người dân và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, phối hợp giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ tại một đầu mối duy nhất là “quầy làm việc của Sở Y tế” thay vì để người dân phải đi lại giữa “quầy làm việc của Sở Y tế” với “quầy làm việc của Sở Tư pháp” thực hiện từng thủ tục hành chính riêng lẻ.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bố trí, sắp xếp lại các quầy làm việc của: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực hiện công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phối hợp kiểm tra hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông đối với nhóm “Y tế - Tư pháp” nêu trên và nhóm “Tư pháp – Việc làm” sắp tới; chủ động phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc thực hiện Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên lĩnh vực Y tế - Tư pháp (được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021) giúp giảm thời gian từ 40 ngày làm việc xuống còn 27 ngày làm việc để người dân có thể nhận được “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” và giảm thời gian từ 26 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc để nhận được “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”; ngoài ra, giúp người dân giảm tối đa 04 lượt đi lại, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính liên quan cho công dân.

Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác tổ chức triển khai thực hiện Quy định liên thông nêu trên./.

Dũng Linh


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật