A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác triển khai Kế hoạch phải đảm bảo sự linh hoạt, sáng tạo; làm nền tảng, gắn kết, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch bao gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai 05 nhóm tiện ích liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án 06 nêu trên đảm bảo theo quy định tại “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo” ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Dũng Linh


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật