A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06) bao gồm 18 thành viên. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, bao gồm: Giám đốc Công an tỉnh Võ Đức Nguyện (Phó Trưởng ban Thường trực), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Nam; các Ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo một số cơ quan cấp tỉnh và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo đã ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo – Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

 Theo đánh giá tại Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 1/3/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu quốc gia rất quan trọng, gắn với từng người dân, từng gia đình - tế bào của xã hội, là nền tảng, cơ sở dữ liệu lớn để hình thành công dân số, xã hội số, phù hợp với xu thế chung của nhân loại”.

Đề án 06 xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là: ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp./.

Dũng Linh


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật