|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư

Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 172/VPUNBD-KSTT ngày 04/4/2022 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo nhận xét của Văn phòng UBND tỉnh, việc “Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, tái định cư”, mặc dù chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính tuy nhiên vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan của pháp luật hiện hành đảm bảo cho việc thiết lập quy trình nội bộ theo quy định tại Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh).

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục thực hiện quy trình “Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất” và “Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất” trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể tại Điều 11 “Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh).

Cũng theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, thực tế trong thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực Đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó có vấn đề giải quyết các hồ sơ liên quan đến thủ tục “Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất” và “Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất” nêu trên vẫn còn những trường hợp giải quyết quá thời hạn so với thời gian quy định nhưng chưa có giải pháp theo dõi, giám sát tình hình thực hiện.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy trình thực hiện thủ tục “Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất” và “Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất” vào dự thảo quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai; phối hợp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Việc xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục “Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất” và “Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất” nêu trên nhằm thiết lập quy trình điện tử trên Phần mềm Một cửa điện tử, sẽ là công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, giám sát tình hình giải quyết hồ sơ “Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, bố trí tái định cư” góp phần hạn chế số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh nêu trên nhằm thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022; trong đó giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật