|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND ban hành Kế hoạch soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND ban hành Kế hoạch số 231/KH-VPUBND ngày 06/5/2022 về soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Quy chế).

Theo nội dung Kế hoạch, việc tổ chức soạn thảo Quy chế phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm đầy đủ về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Quá trình xây dựng, ban hành văn bản phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong việc tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đáp ứng yêu cầu khả thi, hiệu quả trong công tác tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Nội dung Quy chế đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; góp phần hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu theo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổ soạn thảo gồm 09 thành viên, do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng và các thành viên bao gồm một số công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu việc tổ chức triển khai công tác soạn thảo Quy chế.

Quy trình soạn thảo bao gồm 06 bước: Thành lập Tổ soạn thảo, Tập hợp tài liệu, xây dựng đề cương của dự thảo Quy chế, Hoàn thành nội dung dự thảo Quy chế, Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quy chế, Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, chỉnh lý dự thảo Quy chế gửi Sở Tư pháp thẩm định và Hoàn thiện dự thảo Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/10/2022.

Việc tổ chức soạn thảo Quy chế nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng Ủy ban nhân nhân tỉnh chủ trì triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2022./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật