A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2206/UNBD-KSTT ngày 26/4/2022 chỉ đạo việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian qua, UBND cấp huyện, cấp xã nhìn chung đã có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là việc hạn chế số lượng hồ sơ trễ hẹn/quá hạn. Tuy nhiên, một số địa phương, nhất là đối với cấp xã chưa có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng hồ sơ trễ hẹn/quá hạn của cấp huyện, cấp xã chiếm 98.9% tổng hồ sơ trễ hẹn/quá hạn của cả tỉnh (725 hồ sơ/733 hồ sơ trong Quý I năm 2022), trong đó cấp xã chiếm 77.9% với 571 hồ sơ

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử, thường xuyên để xảy ra hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn/quá hạn. Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp, báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn của địa phương; triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết, nhất là liên quan đến trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quy trình phối hợp xử lý công việc. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/5/2022.

Đồng thời, thực hiện chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên để hồ sơ trễ hẹn/quá hạn và có biểu hiện thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện trách nhiệm Người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; hướng dẫn, kiểm tra việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm thực chất, khách quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tái cấu trúc quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính phải trả kết quả trong ngày làm việc (nhất là các thủ tục hành chính cấp xã) theo hướng đơn giản hóa các bước xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Hướng dẫn việc tạm dừng tính thời gian giải quyết hồ sơ trên Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh và kiểm soát chặt chẽ việc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc “một lần” nhằm tránh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp danh sách các cá nhân gây ra hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử để gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Sở Nội vụ làm cơ sở thực hiện công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra chuyên đề việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương cấp huyện, cấp xã thường xuyên để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn/quá hạn; tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 177/BC-VPUBND ngày 06/4/2022 về kết quả kiểm tra số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn và việc sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến việc khắc phục trong thời gian tới./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật