|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 189/VPUNBD-KSTT ngày 14/4/2022 hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp thực hiện một số công việc liên quan đến công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, nếu quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có điều, khoản quy định chế độ báo cáo định kỳ thì nội dung phải bao gồm đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo. Đồng thời, xem xét gửi Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ trước khi hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Ngoài ra, trước thời điểm quyết định quy phạm pháp luật (có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ) của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành, các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo phải tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, phối hợp công tác thẩm định hồ sơ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Cũng theo nội dung Công văn nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo chế độ “Báo cáo định kỳ về kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” tại Điều 29, Điều 30 “Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật