A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-VPUBND ngày 12/5/2022 về kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Ảnh minh họa

Theo đó, công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kể từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm kiểm tra; trong đó, đáng chú ý là kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực: đất đai, hộ tịch, xây dựng, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội…; việc thực hiện quy định về xin lỗi tổ chức, công dân đối với các trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn và kiểm tra việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (phần mềm iGate).

Đoàn Kiểm tra của tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định thành lập; bao gồm các thành viên là công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng kiểm tra là UBND các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn và từ 02 đến 03 Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc các địa phương trên. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra quyết định kiểm tra đột xuất về công tác giải quyết thủ tục hành chính và tình hình sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (phần mềm iGate) tại UBND một số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố ngoài danh sách các địa phương đã được thông báo trước.

Về quy quy trình kiểm tra, UBND các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm triển khai, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn rà soát, xây dựng báo cáo kiểm tra; trên cơ sở đó, UBND cấp huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo chung và gửi báo cáo (kèm theo tài liệu, hồ sơ có liên quan) về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022 để nghiên cứu, phục vụ cho hoạt động kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở nghiên cứ báo cáo và các tài liệu liên quan, Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế tại đơn vị, địa phương trong tháng 6/2022. Các vấn đề thuộc nội dung kiểm tra nếu không cung cấp được tài liệu kiểm chứng thì xem như các đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện.

Đối với các đơn vị, địa phương không thuộc địa bàn các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã An Nhơn, nếu được kiểm tra đột xuất thì không cần chuẩn bị trước báo cáo làm việc và hồ sơ, tài liệu kèm theo. Đoàn Kiểm tra chỉ tiến hành kiểm tra tại Bộ phận Một cửa và lập Biên bản kiểm tra theo tình hình thực tế

Trên cơ sở kết quả làm việc và nội dung Biên bản kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết quả kiểm tra đến các địa phương thuộc đối tượng kiểm tra. Đồng thời, tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Hoạt động kiểm tra nêu trên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh tại  Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/12/2021 về công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022 và Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật