A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Ngày 15.6, UBND tỉnh có công văn số 3340/UBND-KSTT về việc triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh.

Theo đó, sau khi xem xét nội dung báo cáo số 72/BC-SNV ngày 1.6.2022 của Sở Nội vụ về kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: Giao các Sở: Tư pháp, Tài chính, TT&TT, KH&CN, KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần còn giảm điểm so với năm 2020; đồng thời, tập trung cải thiện chất lượng các lĩnh vực thuộc các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm số tối đa, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa kết quả hai chỉ số này của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ, chủ động rà soát, triển khai ngay việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh cho thấy có 4/8 lĩnh vực ở vị trí thấp hơn năm 2020, gồm: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh.

Đối với Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, có những vấn đề cần quan tâm hơn nữa như: Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết thủ tục hành chính đạt 87.18%, thấp hơn giá trị trung bình chung của cả nước (88.25%); Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị đạt 80.72%, thấp hơn giá trị trung bình chung của cả nước (80.90%)...

HOÀI THU


Nguồn:http://www.baobinhdinh.vn/ Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật