A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện thí điểm “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”

(binhdinh.gov.vn) - Hệ thống nêu trên là công cụ hỗ trợ công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh (gọi tắt là “Đề án 5299”);

Hệ thống báo cáo Đề án 5299

“Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” được Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, triển khai nhằm hỗ trợ cho tổ chức Đoàn thanh niên các cấp (từ tỉnh đến cơ sở) thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện “Đề án 5299” tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình thông qua phương pháp để từng đoàn viên, thanh niên tự cập nhật các số liệu báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn người dân mở tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

 Việc triển khai cho đoàn viên, thanh niên cập nhật số liệu vào “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” sẽ góp phần giúp cho Cán bộ Đoàn các cấp quản lý chặt chẽ thực trạng tình hình thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến “Đề án 5299”; làm cơ sở cho công tác đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với từng đoàn viên, thanh niên nói riêng và các tổ chức Đoàn các cấp nói chung; đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch thông qua chức năng tích hợp liên thông để kiểm chứng, đối khớp dữ liệu, số liệu giữa “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” với “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” (Hệ thống VNPT iGate). Đồng thời, góp phần hạn chế việc tính toán, tổng hợp bằng phương pháp thủ công các số liệu liên quan “Đề án 5299” và hạn chế tối đa việc sử dụng báo cáo giấy.

 Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh (cho đến thôn/khu phố) triển khai cho đoàn viên, thanh niên thực hiện nhập dữ liệu báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến “Đề án 5299” trên “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại địa chỉ: https://dean5299.binhdinh.gov.vn theo tài liệu hướng dẫn Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả việc thí điểm “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”; sử dụng tài khoản quản trị Hệ thống để theo dõi, quản lý tình hình thực hiện hằng tháng và phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu thuộc “Đề án 5299” của đơn vị, địa phương.

Theo nội dung Công văn số 630/VPUBND-KSTT ngày 11/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh thì “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” sẽ được triển khai thực hiện thí điểm kể từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/12/2022 trước khi đưa vào vận hành chính thức từ năm 2023.

“Đề án 5299” của UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa “Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025”; trong đó có chủ trương: “Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong chuyển đổi số. Thanh niên phải là lực lượng xung phong đi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất giúp chuyển đổi số đi vào đời sống ở địa phương.”.

Do đó, việc thực hiện hiệu quả “Đề án 5299” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú huých” thúc đẩy, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác chuyển đổi số của địa phương, nhất là từng bước thay đổi nhận thức, ý thức, hành vi của người dân, dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật