A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh công bố 912 dịch vụ công của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc tỉnh được thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Đây là sản phẩm công việc đầu tiên của nhóm nhiệm vụ mà UBND tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 công bố Danh mục 912 dịch vụ công của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (716 dịch vụ công cấp tỉnh, 134 dịch vụ công cấp huyện và 62 dịch vụ công cấp xã) thực hiện trực tuyến toàn trình trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định” (tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn).

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tổng rà soát hiện trạng cung cấp 1.820 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 (theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP trước đây) để làm cơ sở tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công bố phân loại mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức dộ “toàn trình” và mức độ “một phần” theo quy định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP).

Đáng chú ý, việc rà soát, tham mưu, đề xuất các thủ tục hành chính được công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đáp ứng đầy đủ 03 yêu cầu: (i) không tiếp xúc, (ii) không giấy tờ (iii) không tiền mặt theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 578/BC-VPUBND ngày 24/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6567/UBND-KSTT ngày 05/11/2022 giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu công bố chuẩn hoá (i) danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình, (ii) danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến một phần và tham mưu công bố (iii) danh mục các thủ tục hành chính được tái cấu trúc để đảm bảo cung cấp trực tuyến toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông danh mục các thủ tục hành chính chưa thể cung cấp trực tuyến toàn trình do vướng các quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất lựa chọn một số thủ tục hành chính để thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với các đối tượng tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí để khuyến khích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật