A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 03/9/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4966/BNV-TCBC về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 như sau:

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4) (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) căn cứ quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc (bao gồm: số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp), hằng năm tổ chức thẩm định và gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định.
2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:
- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tham mưu Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và có ý kiến đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc ngành, lĩnh vực chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về định mức số lượng người làm việc.
-  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:
Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua/phê duyệt trong tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.
Quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trong tổng biên chế đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định/phê duyệt.
Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo quy định./.


Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Dung - P.TCBC&TCPCP
Nguồn:snv.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật